“Don’t ask me”, “Never educate me who to vote”, aral ba ito ng Biblia?

pilipinas rocks never educate me payo ng biblia

”Just don’t ask me why [insert candidate here] is my president, and never educate me who to vote.”

Familiar ba? Syempre. At marami sa mga nagpo-post nyan ay nagpapakilalang Kristiano.

Ang pagpili ng presidente at iba pang mga leaders ay malaki ang epekto sa buhay ng tao. Kaya kailangan natin ng matinding pagkilatis. Hindi ba’t mahalagang alamin ang prinsipyo ng Biblia sa paggawa ng mga mahahalagang decisions tulad ng pagpili ng mga leaders ng bansa?

Narito ang ilang mga talata at payo ng Biblia kung paano tayo makakarating sa isang mahalagang decision katulad ng usapin sa kaligtasan. Ang prinsipyong ito ay maaari din nating i-aaply sa pagpili ng mga susunod na leaders ng bansa.

Bukas ang kaisipan

Muli nating balikan ang kaugalian ng mga taga Berea, at alamin natin kung bakit tinuring silang “mas bukas ang kaisipan” o “more noble” o “fair-minded” ayon na rin kay Apostle Paul.

“Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo nina Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang Kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi nina Pablo. “

Mga Gawa 17:12

Sinasaliksik

Ipinaliwanag sa atin ni Pablo kung bakit mas bukas ang kaisipan ng mga taga Berea, dahil hindi lang sila tagapakinig kundi kinukumpara nila ang mga sinabi ni Pablo kung nasa Biblia nga o wala.

Ito ang prinsipyong itinuturo sa atin ng Biblia, na huwag tayong maging sarado-panatiko.

Ang mga taga Berea ay malaki ang respeto kay Pablo, pero mas malaki ang respeto nila sa katotohanan kaya hindi lamang sila “amen na lang ng amen” kundi ginagawa nila ang kanilang bahagi at ito ang personal na pagsasaliksik. At dahil napapatunayan nila na totoo nga ang sinasabi ni Pablo ay mas lalung nagiging matibay ang respeto sa bawat isa.

At ano ang resulta ng personal na pagsasaliksik at pagiging open-minded?

12 Marami sa kanila ang sumampalataya kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki.

Mga Gawa 17:12

Suriin ng mabuti

Narito pa ang payo ni Apostle Paul:

Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Dios o hindi. Panghawakan nʼyo ang mabuti, 22 at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan.

1 Thessalonians 5:21

Payo rin ni Apostle John

Ganito rin ang payo ni Apostle John, na huwag basta-basta na lang itataboy o tatanggapin kundi dapat sinusuri.

Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nilaʼy mula sa Banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Dios ang itinuturo nila. 

1 John 4:4

Bago itaboy o itakwil ay inaalam muna.

Pinag-uusapan, hindi sinasarhan

Sinabi pa ng Panginoon, “Halikayoʼt pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo.

Isaiah 1:18

Ang Dios mismo ang nagbigay sa atin ng prinsipyo na dapat ay pinag-uusapan, hindi sinasarhan ang kaisipan. May peace of mind po tayo kung susundin natin ang prinsipyo ng Dios.

Laging handa sa pagsagot

Kapag nagpost tayo ng ganito-ganyan patungkol sa isang kandidato at hinanapan tayo ng tamang proof, dapat handa tayong magbigay ng maayos na pruweba o dahilan. Ang prinsipyong ito ay naaayon din sa turo ng Biblia.

Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. 16 At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya, para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Cristo.

1 Peter 3:15-16

Dito ay napatunayan natin na ang reasoning na “just dont aske me” o “never educate me who to vote” ay hindi naaayon sa paraan at prinsipyo ng Dios. Malaki po ang disgrasya kapag hindi natin sinusunod ang mga payo ng Biblia, lalu na’t nagpapakilala pa tayong mga Kristiano.

0 Shares

Ano masasabi mo dito?